KONSEP SYURA DALAM ISLAM DAN PERBANDINGAN DENGAN DEMOKRASI MALAYSIA

Syura dalam islam

Sistem syura dilaksanakan dalam semua peringkat dan semua lapanagan kehidupan khususnya politik dan ekonomi. Sebagai contoh pengadilan terhadap tawanan yahudi oleh Bani Quraish dilakukan secara syura.

Syura merupakan salah satu daripada prinsip utama dalam perlembagaan islam. Sistem ini akan menjamin kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat dan Negara sekiranya ia dilakukan atas landasan al-Quran dan al-Sunnah.

Perlaksaan syura juga akan menjamin ketidakwujudan system dictator dalam pemerintahan islam. Perlaksaan syura dalam sisem politik telah wujud sejak zaman Rasulullah (s,a,w) lagi. Banginda telah mengadakan permesyuaratan dan perbincangan dengan para sahabat dalam pelbagai masalah yang menyentuh tentang kepentingan rakyat,

Definisi syura

Dari segi bahasa

Perkataan syura dari segi bahasa bermaksud mesyuarat, perundinagn atau perbincanganlah

Permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama yang muktabar dan umat islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentigan dengan kebajikan mereka berdasrkan kepada keimanan dan ketkwaan kepada allah (s.a.w)

Keanggotaan majlis syura

Perlaksaan syura adalah satu tugas dan tanggungjawab yang berat kerana ia melibatkan penyelesaian kes-kes berat yang berlaku dikalangan umat islam. Jesteru itu keanggotaan Majlis Syura memerlukan kepada kelakyakkan yang tinggi iaitu ulama yang berilmu, bersifat adil,bertimbang rasa dan bijaksana.

Sebaiknya terdiri daripada ulama yang mempunyai latar belakang dalam pelbagai bidang keilmuan agar dapat memberikan pandangan yang terbaik demi kebaikan umat islam secara keseluruhannya.

Secara ringkas diterangkan syarat kelakyakan menanggotai majlis syura;

A) Bersifat warak dan takwa

B) Bersifat benar dan amanah dalam perbuatan dan amalan

C) Mempunyai keilmuan yang tinggi dalam bidang keagamaan dan bidang-bidang lain seperti politik atau ekonomi

D) Mempunyai pengalaman yang waras ikhtsasnya.sekiranya hanya bergantung pada ikhtisas sahja tanpa melihat kepada pengalamannya dalm menangani permasalaan dikira tidak memadai

E) Ikhtisas dan mempunyai kepakaran yang mendalam; bukan hanya sekadar kepakaran normal sahaja.

Syarat-syarat adlah berdassrkan kepada apa yang telah dicatatkan oleh para ulama muktabar. Syarat-syrat keahlian Majlis Syura mendapat perhatian khusus sebagai satu langkah berhati-hati dalm hal-ahl berkaitan denagn kenegaraan dan pemerintahn yang begitu besar.

Islam tidak meletakkan jumlah yang tertentu dalam satu-satu Majlis Syura tidak terdapat jumlah minimum atau maksimum. Ia bergantung kepada keperluan semasa . semakin besar dan komplek suatu pemerintahan, maka semakin besarlah bilangan ahli dalm Majlis Syura.

0 comments:

Post a Comment